Vår verksamhet

Förskolan Leklabbet jobbar utifrån ett temainriktat arbetssätt, detta innebär att det är barnens intresse som står i fokus och projekten riktning grundas i observationer av barnens läroprocesser. Temaarbetena är transdisciplinära, på så sätt att de olika ämnesområdena går in i varandra. Vi utgår från observation av barnens lek och utforskande för att fånga upp olika intressen som kan leda till ett utvecklande av undervisningen.


Vi strävar efter att barnen ofta delas in i mindre grupper, för att på så sätt kunna lyfta fram samtal och lyssnande mellan dem.

Ett mål för terminen blir att undervisa socialt samspel, med stöd av litteratur, samtal, gestaltning och att vara delaktiga i barnens lek kan vi pedagoger utveckla barnens sociala förmågor och deras relationer med varandra.


Vårdnadshavarna får ta del av det arbetet vi gör genom dagliga samtal, månadsbrev samt genom dokumentationen på förskolan.

Verksamhetsidé


Vi anser att förskoletiden ska vara en tid av lustfyllt lärande. Vi ser till varje barns förmåga, lust och vilja att lära och utvecklas. Leklabbet ska vara roligt, stimulerande, trygg och utmanande. Leklabbet ska också aktivt bidra till jämställdhet och ta tillvara mångfaldens möjligheter.


Barns sociala samspel är en viktig del i verksamheten. Barn lär tillsammans i meningsfulla sammanhang. Dagliga utevistelser ser vi som en självklarhet i vår verksamhet, då Leklabbet omges av en stor och kuperad gård. Vi lägger även stor vikt i den fria leken samt en hög språkstimulans.


Vi har ett utforskande arbetssätt med barnen där vi utgår från barnens intressen. Genom observation, analys och reflektion av barnens lek planerar vi vår verksamhet vidare. Pedagogisk dokumentation är en bärande del av vårt arbete. Vår innemiljö har förändrats till detta läsår för att bli mer tillgänglig och tydlig än tidigare.


Vår historia

1992

2001

2020

Förskolan startades som ett föräldrakooperativ 

Föräldrakooperativet omvandlades till ett personalkooperativ.

Förskolan flyttar till renoverade lokaler på Alphyddevägen 17 då Sicklaområdet står inför en stor ombyggnad inför kommande tunnelbanebygge

Personalkooperativ - vad är det?

Vill du veta mer om verksamheten?